KVALITET I DOSTUPNOST DOUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA

 

Dvadeset prvi vek je doba celoživotnog učenja. Deca i mladi će u budućnosti obezbeđivati egzistenciju radeći poslove i koristeći tehnologije koje još uvek ne postoje. Odrasli treba da im pomognu da razviju neophodne kompetencije koje će im omogućiti lakše i brže snalaženje u sadašnjem ali i budućem privatnom, poslovnom i širem okruženju. Odgovornost društva je da omogući svakom detetu jednake uslove i šanse za razvoj i učenje i obezbedi potrebnu podršku. 

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju nastoji da svojim aktivnostima doprinese kvalitetu, dostupnosti i pravednosti obrazovanja za svu decu, a naročito onu iz osetljivih grupa (deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca iz romske i drugih nacionalnih manjina, deca iz depriviranih sredina i druga deca koja zbog ličnih ili sredinskih faktora imaju potrebu za dodatnom podrškom). 

Nastojeći da unapredimo kvalitetno, dostupno i pravedno preduniverzitetsko obrazovanje delujemo kroz sistem obrazovanja na nacionalnom i lokalnom nivou: 

 • Učestvujemo u kreiranju obrazovnih politika i podržavamo uspostavljanje saradnje i umrežavanje različitih aktera. 
 • Pokrećemo inicijative i projekte, istražujemo praksu i kreiramo inkluzivne modele. 
 • Razvijamo i realizujemo raznovrsne obuke i kreiramo vodiče, brošure i priručnike u skladu sa aktuelnim potrebama vaspitača i nastavnika za profesionalnim razvojem. 
 • Pružamo mentorsku i neposrednu podršku vaspitačima i nastavnicima kako bi unapredili kvalitet svoje prakse i vaspitno obrazovni proces učinili dostupnijim i pravednijim. 
 • Podržavamo participaciju roditelja i saradnju obrazovnih ustanova sa porodicama.
 • Kreiramo i pružamo mentorsku podršku u sprovođenju programa za porodice.

 

KVALITET VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Kvalitet vaspitanja i obrazovanja usko je povezan sa dostupnošću i pravednošću, zato su naše aktivnosti uglavnom istovremeno usmerene na sve ove aspekte. 

Rukovodeći se savremenim teorijskih saznanjima, višedecenijskim iskustvom, uvidima u inspirativne prakse u zemlji i svetu, kao i principima „Korak po Korak“ metodološkog pristupa vaspitanju i obrazovanju usmerenom na dete i demokratske vrednosti CIP Centar je razvio različite obuke. Prevedeni su i priručnici namenjeni praktičarima.

„Korak po korak“ (Step by Step) metodološki pristup razvili su stručnjaci okupljeni oko Fondacije za otvoreno društvo a kroz Međunarodnu Korak po korak asocijaciju (International Step by Step Association - ISSA www.issa.nl) povezale su se mnogobrojne organizacije širom planete koje se bave stvaranjem uslova za dobrobit dece u obrazovanom sistemu i zajednicama, promovišući ovaj pristup. 

Projektne inicijative, modeli prakse, programi obuka i stručnog usavršavanja, mentorska podrška i supervizijski rad u vaspitnim grupama i odeljenjima, programi podrške porodici kao i saradnje sa lokalnom zajednicom zasnovani su na međunaradno priznatim principima kvalitetne vaspitne i obrazovne  prakse. Kroz naš rad nastojimo  da ukažemo da se kvalitet u vaspitanju i obrazovanju ostvaruje uspostavljanjem: 

 • Odnosa između dece, dece i odraslih, i između odraslih zasnovaniх na uvažavanju, saradnji i timskom radu.
 • Partnerstva sa porodicama i uključenost zajednica. 
 • Negovanjem inkuzivnog pristupa, uvažavanja različitosti i demokratskih vrednosti. 
 • Praćenjem, procenjivanjem i planiranjem vaspitno obrazovnog rada, napredovanja dece i podrške koja im se pruža. 
 • Primenom strategija podučavanja koje su usmerene na dete i učenje kroz igru, aktivnost i kritičko promišljanje, vodeći računa da se u tom procesu digitalne tehnologije koriste na način koji je za decu smislen.
 • Kreiranjem okruženja podsticajnog za učenje i razvoj. 
 • Kontinuiranog profesionalnog razvoja kroz obuke, mentorstvo, horizontalno učenje i zajednicu učenja. 

Kratak prikaz principa kvalitetne vaspitno obrazovne prakse možete pogledati u dokumentu „ISSA principi kvalitetne pedagoške prakse“. 

 

DOSTUPNOST I PRAVEDNOST VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Ostvarivanje prava svih na obrazovanje, a naročito dece iz osetljivih grupa, vidimo kao osnovnu demokratsku vrednost društva. Rukovodeći se krilaticom „svi znači svi“, nastojimo da doprinesemo da kvalitetan vaspitno obrazovni proces bude dostupnan svakom detetu. Da i deca koja žive u uslovima uskraćenosti i oskudnih sredinskih podsticaja, ruralnim područjima, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca romske nacionalnosti iz siromašnih porodica, mogu da se kvalitetno obrazuju zajedno sa drugom decom. Promovišemo i osnažujemo pojedince i ustanove da planiraju i pružaju potrebnu podršku deci i porodici kako bi se ostvarila puna uključenost dece u obrazovni i vaspitni proces i grupu vršnjaka.

Promovišemo i podržavamo PU da planiraju i realizuju različite kratke programe za decu uzrasta od tri do šest godina koja nisu upisana u ustanovu. 

Podržavamo pravo na školovanje na maternjem jeziku za decu nacionalnih manjina u Republici Srbiji.  

CIP Centar je razvio ili prilagodio više modela vaspitno-obrazovne prakse:  

 • КARIКA КOJA NEDOSTAJE – Mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo u redovnom obrazovnom sistemu (predškolski i osnovnoškolski nivo)
 • PODRŠКA USPEŠNOM POČETКU ŠКOLOVANJA ROMSКE DECE – tranzicija iz PPP u prvi razred 
 • КRUGOVI PRIJATELJA – podrška socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i druge dece pod rizikom od vršnjačkog odbacivanja (predškolski i osnovnoškolski nivo)
 • ŠКOLA JEDNAКIH ŠANSI – Minimum pedagoške intervencije za uspešnu inkluziju učenika u srednjoškolsko obrazovanje 

Više o ovim modelima na različitom nivou obrazovnog Sistema možete pročitati u 

 • predškolskom vaspitanju i obrazovanju (link ka stranici/ama gde su opisani), 
 • osnovnoškolskom obrazovanju  vaspitanju (link), 
 • srednjoškolskom vaspitanju i obrazovanju (link)

 

SARADNJA SA PORODICOM I ZAJEDNICOM 

Polazeći od značaja, uloge i odgovornosti porodice za dobrobit dece, promovišemo i podržavamo aktivnu ulogu roditelja (i drugih zakonskih zastupnika), participaciju i smislenu saradnju sa obrazovnim ustanovama.

Partnerski odnos porodice i ustanove podrazumeva da obe strane imaju prava i obaveze, da jedna drugu smatraju kompetentnom i da jedna drugu uvažavaju. Partnerstvo je zasnovano na prihvatanju i razlilčitosti vezanih za poreklo, vrednosti, stilove života i karakteristike porodica i uvažavanje različitih načina na koje one doprinose učenju i razvoju dece.

Aktivnosti na osnaživanju i edukaciji roditelja (i drugih staratelja):

 • Razvijanje i pilotiranje modela opštinskih saveta roditelja koji smo razvili u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a koji je prepoznat u zakonima o obrazovanju.
 • Unapređivanje kapaciteta praktičara za saradnju sa porodicama, unapređenje roditeljskih kompetencija i pružanje podrške.
 • Podržavanje obrazovnih ustanova da planiraju i realizuju saradnju sa porodicom i unaprede rad saveta roditelja.
 • Obuka praktičara i mentorska podrška za realizaciju programa sa porodicama koje smo kreirali.

Podržavamo obrazovne ustanove da sarađuju sa relevantnim ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, humanitarnim organizacijama i udruženjima kako bi bolje sagledale i odgovorile na potrebe dece i porodica i obezbedile više prilika za učenje i druženje.

Podstičemo saradnju institucija na lokalnom nivou na unapređivanju uslova za razvoj I učenje sve dece.