Unaprediti prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Beograd, 21.11.2016 – Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podseća da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni. Zanemarivanjem, zloupotrebom, zlostavljanjem i nasiljem ugrožava se fizički, psihički i polni integritet deteta čime dolazi do povrede jednog od osnovnih ljudskih prava koje je u Konvenciji o pravima deteta podignuto na nivo principa – pravo na život, opstanak i razvoj. Poslednja istraživanja ukazuju na porast tzv. „novih oblika nasilja“ - vršnjačkog i digitalnog. Usled intenzivnijeg korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija deca sve učestalije postaju žrtve digitalnog nasilja u najrazličitijim oblicima. Porastao je broj prijava za nasilje nad decom. Tokom 2015. godine u Srbiji je bilo 6520 prijava za nasilje nad decom Centrima za socijalni rad. Prema vrsti nasilja, prijave su se najviše odnosile na zanemarivanje dece (2890), zatim fizičko nasilje (1772), psihičko nasilje (1551), seksualno nasilje (115), i ekonomsko nasilje nad decom (45). Pojava radne eksploatacije i trgovine decom je takođe u porastu.

Vlada Republike Srbije je usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zanemarivanja i zlostavljanja 2005. godine kao nacionalni mehanizam zaštite dece od nasilja. MODS je u partnerstvu sa UNICEF-om, i u saradnji sa istraživačkom organizacijom SeConS a uz podršku EU, sproveo nacionalno istraživanje koje je pokazalo da u Srbiji postoji samo 10 lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja koji regulišu sprovođenje Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, odnosno protokola koji primarno regulišu saradnju institucija/ustanova u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece.

MODS poziva nadležna ministarstva i lokalne samouprave da u naprednom periodu pristupe izradi i usvajanju:

  • Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, i da se donese Akcioni plan za njeno sprovođenje;
  • Da se primena Opšteg protokola i posebnih sektorskih protokola učini obavezujućom, donošenjem podzakonskih akata koji će garantovati ovu obaveznost;
  • Da se poveća broj sklopljenih sporazuma o intersektorskoj saradnji na lokalnom nivou u primeni Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Da potpisnice sporazuma na lokalnom nivou i aktivni učesnici u procesu zaštite dece budu i organizacije civilnog društva koje se bave pravima dece.

Prepoznajući i zalažući se i za uvođenje novih izvora podrške usmerenih na zaštitu dece MODS poziva Vladu Republike Srbije da pristupi Programu za prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020) (REC), budući da su promovisanje i zaštita prava deteta i sprečavanje i borba protiv svih oblika nasilja nad decom, mladima i ženama prepoznati kao ciljevi ovog Programa EU. Na ovaj način, ustanovljava se još jedan mehanizam za efektivnu zaštitu dece.

 

 

Otvorena osma Školica života u Kukujevcima

U Kukujevcima, selu u opštini Šid, u četvrtak 29.septembra 2016.  svečano je otvorena još jedna, osma po redu Školica života.

U okviru projekta, koji Novak Đoković Fondacija realizuje uz stručnu podršku CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju,

44-oro dece uzrasta 3-6,5 godina biće obuhvaćeno kvalitetenim četvoročasovnim programom.

Školica će istovremeno biti i mesto okupljanja cele zajednice, a obuke i mentorska podrška, koje su predviđene projektom „Školice života – zajedno za detinjstvo“, imaju za cilj da unaprede kvalitet vaspitno obrazovnog rada Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković Šilja“, podrže razvijanje sličnih programa u opštini  i tako povećaju obuvata dece uzrasta 3-5,5 godina.

Bilo je spontano, veselo u skaldu sa prilikom, a svečanom otvaranju je, pored mnogobrojni zvanica, prisustvovala je i Jelena Đoković, direktorka Novak Đoković Fondacije.

Opširnije na linku.

I  FB stranici.

 

VIII REGIONALNA KONFERENCIJA EDUKATORA

VIII Regionalna konferencija edukatora “Obrazovanje za pravično društvo“ u organizaciji „Centra za obrazovne inicijative – Step by Step“ održaće se u periodu od 25. do 28. avgusta 2016. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina.

 

Više informacija na linku.

 

 

KONKURS ZA LOKALNE INKLUZIVNE AKCIJE

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija u saradnji sa CIP – Centrom za interaktivnu pedagogiju pokreće Konkurs za lokalne inkluzivne akcije u okviru projekta „Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja – doprinos razvoju inkluzivnijih zajednica“.

CILJEVI KONKURSA:

  • Povećanje obuhvata dece iz uskraćenih grupa predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem
  • Unapređivanje lokalnih mehanizama podrške deci iz uskraćenih grupa i njihovim porodicama kroz: uspostavljanje partnerstva različitih interesnih grupa na boljem razumevanju važnosti socijalne i obrazovne inkluzije i doprinosa kvalitetnijem sprovođenju inkluzivnih politika u praksi, jačanje kompetencija nastavnog kadra, predstavnika školskih/upravnih odbora i saveta roditelja u oblasti kvaliteta i pravednosti obrazovanja, sprečavanje i otklanjanje diskriminacije u obrazovnom sistemu i sl.
  • Zastupanje prava deteta na kvalitetno i pravedno obrazovanje kroz promociju vrednosti društvene i obrazovne inkluzije (prema roditeljima, nastavnicima i široj javnosti kroz medije).

 

Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije: 20. jul 2016.

 

Više informacija o konkursu možete preuzeti OVDE

Prijavni formular za dostavljanje predloga akcija možete preuzeti OVDE

Format budžeta akcije možete preuzeti OVDE

Format akcionog plana možete preuzeti OVDE

 

 

Međunarodnog dan zaštite deteta

Povodom Međunarodnog dan zaštite deteta, koji je uspostavljen 1. juna 1949. godine na inicijativu Međunarodne demokratske federacije žena kako bi se ukazalo na potrebu poštovanja prava svakog deteta, prenosimo saopštenje Praxis.

 

 

CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju, čestita pripradnicima romske nacionalne zajednice 8. april – Svetski dan Roma.

Realizacijom svojih programa kroz  aktivnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, CIP Centar godinama unazad doprinosi boljem i pravičnijem položaju romske zajednice. Poseban akcenat je na stvaranju stimulativnog okruženja za romsku decu, kako porodičnog tako i institucionalnog. Doprinosimo stvaranju uslova za potpuno razvijanje njihovih kapaciteta i ravnopravno uključivanje u zajednicu.

Svim pripadnicima romske nacionalnosti želimo lični napredak, sreću i zdravlje, uz nadu da će šira društvena zajednica ubuduće još aktivnije pomoći ostvarivanju njihove pune ravnopravnosti.

 

Programencar sae ćeram ande edukacija, sastipe thaj socijalno zaštita, CIP Centro brešencar palal ćerel sa sar bi avela majlačhi thaj pravičnijo pozicija e Romenđi. Posebno akcento thama sar bi ćerdolape stimulativno invojramento pala e romane chave, sar ande lenđe familija ageja i ande e institucije.

Ćerama uslovura  te razvijonpe lenđe kapacitetura thaj sar bi avena ravnopravno uključime ande zajednica. 

Sa e Romenđe mangasa lično anglunipe, bah thaj sastipe, thaj te ando futuro e majbari komunita aktivno pomosarel sar bi  tumen avena ravnopravne.

 

 

Uredbu o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu.

Vlada je donela Uredbu o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu. Uredbom se  utvrđuje Nacionalni program za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu kojim se obuhvataju aktivnosti na promociji, zaštiti i unapređenju ranog razvoja deteta u prvim godinama života.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/753046e7-1012-4b42-8b5e-5046d0ce56e2&actid=876914&regactid=&doctype=og&latest=false

 

 

Produžen konkurs za članstvo u Zajedničkom telu Ministarstva prosvete

Cilj ovog javnog poziva jeste da se kroz javni, transparentan proces odabere 4 člana i njihovih zamenika iz reda organizacija civilnog društva u Zajedničko telo, od čega jedan član, odnosno njegov zamenik moraju biti predstavnici udruženja roditelja.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, poziva udruženja roditelja da kandiduju svoje predstavnike/ce za člana i zamenika člana Zajedničkog tela i da svoje prijave dostave najkasnije do 3. marta 2016. godine.

Sve dodatne informacije i obaveštenja nalaze se u tekstu Javnog poziva.

civilnodrustvo.gov.rs

 

 

 

Joomla templates by a4joomla